NL- Copyright © 1970-2021 Antwan Hoedemakers Art

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze kunstwerken mag worden gereproduceerd, gedistribueerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopiëren, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Antwan Hoedemakers Art, behalve in het geval van korte citaten, recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door de auteursrechtwetgeving. Voor toestemmingsverzoeken mail naar shop@antwanhoedemakers.nl

INT- Copyright © 1970-2021 Antwan Hoedemakers Art

All rights reserved. No part of these works of art may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of Antwan Hoedemakers Art, except in the case of short quotes, reviews and certain other non-commercial uses permitted by copyright law. For permission requests, mail to shop@antwanhoedemakers.nl